VOC-yhdisteet

VOC-yhdisteet, eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet, ovat laaja ryhmä kemikaaleja, jotka höyrystyvät helposti huoneenlämmössä. Näitä yhdisteitä löytyy niin luonnosta kuin ihmisen toiminnasta johtuvista lähteistä. Ne muodostuvat pääasiassa hiilestä, vedystä sekä usein myös hapesta, typpestä ja rikistä.

Esiintyminen ja käyttö:

 • Luonnossa näitä yhdisteitä tuottavat kasvit ja mikrobit.
 • Ihmisperäisiä lähteitä ovat liuottimet, maalit, lakat, ja puhdistusaineet.
 • Tyypillisesti sisätiloissa VOC-pitoisuudet ovat korkeammat kuin ulkotiloissa.

Terveysvaikutukset: VOC-yhdisteiden terveysvaikutukset vaihtelevat suuresti riippuen altistumisen määrästä ja yhdisteiden tyypistä. Mahdollisia oireita ovat:

 • Ärsytys silmille, nenälle ja kurkulle
 • Päänsärky ja huimaus
 • Pitkäaikaisempi altistuminen voi vaikuttaa keskushermostoon tai aiheuttaa jopa syöpää.

Pitoisuuksien hallinta: Asunnossa VOC-yhdisteiden pitoisuuksia voi hallita hyvällä ilmanvaihdolla ja välttämällä korkeapäästöisiä tuotteita. Suomen asunnoissa tehdyt tutkimukset vuosien 2010-2019 aikana tarkastelevat esiintymistä ja muutostrendejä, sekä terveysvaikutusten todennäköisyyttä eri pitoisuuksilla.

VOC-lähteet

VOC-yhdisteitä syntyy sekä luonnollisista että teollisista lähteistä, jotka molemmat edustavat laajaa kirjoa erilaisia aineita ja niiden vapautumistapoja.

Luonnolliset Lähteet

Luonnossa VOC-yhdisteiden lähde voi olla kasvillisuus, joka tuottaa näitä yhdisteitä normaalin aineenvaihdunnan tuloksena. Erityisesti puut ja muut kasvit vapauttavat VOC-yhdisteitä, kuten isopreeniä ja terpeenejä, jotka ovat osa niiden puolustusmekanismia tai viestintäjärjestelmää. Lisäksi metsäpalot ovat merkittävä luontainen VOC-lähde.

Teolliset Lähteet

Teollisuuden prosesseista vapautuu lukuisia VOC-yhdisteitä. Esimerkiksi liuotin- ja maaliteollisuus, polttoaineiden jakelu, ja öljynjalostamojen toiminta ovat keskeisiä VOC-päästöjen aiheuttajia. Teolliset prosessit voivat vapauttaa ilmakehään myös monia muita erilaisia VOC-yhdisteitä, kuten formaldehydiä ja tolueenia, jotka ovat yleisiä sisäilmassa ja voivat aiheuttaa terveyshaittoja.

VOC Yhdisteiden Vaikutukset

VOC-yhdisteet, eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet, ovat laaja ryhmä kaasumaisia aineita, jotka voivat vaikuttaa sekä ihmisten terveyteen että ympäristöön.

Ihmisten Terveyteen

Ihmisiä koskettaessa VOC-yhdisteiden tiedetään aiheuttavan erilaisia terveysvaikutuksia. Pieninä pitoisuuksina esiintyessään ne eivät yleensä ole merkittävä terveysriski, mutta suurina pitoisuuksina ne saattavat johtaa akuutteihin oireisiin. Näitä oireita ovat muun muassa:

 • Silmien ja limakalvojen ärsytys
 • Hajuaistin muutokset; hajutuntemukset
 • Päänsärky

Lisäksi, altistuminen VOC-yhdisteille voi pitkäaikaisessa seurannassa liittyä keuhkojen toiminnan muutoksiin, mikä voi puolestaan lisätä hengityselinoireita.

Ympäristöön

Ympäristön näkökulmasta VOC-yhdisteillä on kyky reagoida auringonvalon kanssa ja muodostaa otsonia alailmakehässä, mikä on yksi tekijä ilmansaasteiden synnyssä. Nämä reaktiot voivat johtaa ilmanlaadun heikkenemiseen, jolla on laajempia vaikutuksia ekosysteemeille ja ihmisten terveydelle. Erityisesti korkeat otsonipitoisuudet voivat vahingoittaa kasvillisuutta ja vähentää näkyvyyttä.

VOC Mittaus ja Analysointi

VOC-yhdisteiden mittaaminen on keskeinen osa sisäilman laadun tarkastelua. VOC, eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet, saattavat aiheuttaa terveysongelmia ja epämiellyttävää hajua sisäilman tiloissa. Ammattilaiset suorittavat VOC-mittaukset erityisin instrumentein, joilla varmistetaan tarkat tulokset.

Mittausmenetelmät voivat sisältää:

 • Ilmanäytteiden analysoinnin, jossa VOC-pitoisuudet mitataan ja vertaillaan ohjearvoihin.
 • Materiaalinäytteiden tutkimisen, kun epäillään tietyistä rakennusmateriaaleista peräisin olevia päästöjä.

Kun mittaus on tehty ja tiedot kerätty, analysointivaihe alkaa. Se koostuu useista askeleista:

 1. Kerättyjen näytteiden esikäsittely.
 2. Analysointi käyttämällä esimerkiksi kaasukromatografiaa.
 3. Tulosten raportointi, jossa ilmoitetaan TVOC, eli kokonaishaihtuva orgaaninen hiilipitoisuus sekä yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet.

Tärkeää on huomioida:

 • VOC-yhdisteiden mittauksia tarvitsee tehdä, mikäli sisäilman hajussa on havaittavissa poikkeavuuksia tai tiloissa viihtyvät ihmiset kärsivät oireista.
 • Korkeat VOC-pitoisuudet voivat vaatia korjaustoimenpiteitä, jotka riippuvat löydetyistä yhdisteistä ja niiden lähteistä.

VOC Päästöjen Vähentäminen

VOC-päästöjen vähentämistavoitteet ovat tärkeitä ilmanlaadun ja ympäristönsuojelun kannalta. Toimenpiteet perustuvat usein tiukkoihin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin sekä tehokkaisiin vähentämisteknologioihin.

Lainsäädäntö ja Ohjeet

Euroopan unionin direktiivit ovat tärkeässä roolissa ohjaamassa VOC-päästöjen rajoittamista. Ne määrittelevät enimmäispäästömäärät ja edellyttävät teollisuudenharjoittajilta toimien toteuttamista päästöjen hallitsemiseksi. Suomessa on lisäksi omat kansalliset säädöksensä, jotka tarkentavat päästöjen seurantaa ja hallintaa.

Vähentämisteknologiat

Erilaisilla teknologioilla pyritään vähentämään VOC-päästöjä teollisuuden prosesseista. Käytössä on useita eri ratkaisuvaihtoehtoja, joista voidaan mainita:

 • Fysikaaliset menetelmät: kuten adsorptio aktiivihiilellä
 • Kemialliset menetelmät: kuten katalyyttinen palaminen
 • Biologiset menetelmät: jotka hyödyntävät mikro-organismeja hajottamaan VOC-yhdisteitä

Teknologian valinta tehdään tyypillisesti päästöjen ominaisuuksien, kuten pitoisuuksien ja ilmamäärien sekä kustannustehokkuuden perusteella.

Tulevaisuuden Suuntaviivat VOC Hallinnassa

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC-yhdisteiden) hallinta on tärkeä osa sisäilman laadun parantamista. Tulevaisuudessa Suomessa pyritään tiukentamaan VOC-päästöjen rajoituksia sekä parantamaan niiden valvontaa. Uusien teknologioiden ja tutkimusten myötä hallintastrategiat kehittyvät jatkuvasti. Tavoitteena on minimoida VOC-yhdisteiden negatiiviset terveysvaikutukset ja ympäristöön kohdistuva kuormitus.

 • Päästörajoitukset: Tulevaisuudessa odotetaan, että VOC-yhdisteiden päästörajoitukset kiristyvät. Standardit ja säädökset päivittyvät vastaamaan nykytietämystä yhdisteiden haitoista.
 • Ilmanlaadun seuranta: Ilmanlaadun aktiivinen seuranta sisätiloissa ja teollisuudessa tulee olemaan keskeinen osa VOC-yhdisteiden hallintaa.
 • Materiaalivalinnat: Rakentamisen ja sisustamisen materiaalivalinnoissa suositaan yhä enemmän vähäpäästöisiä vaihtoehtoja. Tämä vähentää sisäilman VOC-tasoja.
KehityskohdeToimenpide
TeknologiaUusien puhdistusmenetelmien käyttöönotto
TietoisuusTiedon jakaminen ja yleisen tietoisuuden lisääminen
RegulaatioSäädösten päivittäminen ja uusien käytäntöjen luominen

Hallintakeinojen kehittyessä korostuu niiden käyttöönoton ja tehokkuuden jatkuva arviointi. Valistustyö ja säännölliset tarkastukset ovat avainasemassa, kun pyritään kohti puhtaampaa sisäilmaa ja terveellisempää elinympäristöä.