Valesokkeli riskit – Mitä kodinostajan tulee tietää?

Valesokkeli on rakennustekniikka, jota käytettiin Suomessa pääasiassa 1960-luvulta 1990-luvun alkuun. Tämä rakennetyyppi sai nimensä, koska se saa talon näyttämään siltä, kuin se seisoi sokkelin päällä, mutta todellisuudessa talon puiset runkorakenteet voivat olla maan tasolla tai jopa sen alapuolella.

Rakenteellisesti valesokkeli erottuu siinä, että ulkoseinän puurungon ja lämmöneristekerroksen alaosat ovat usein aivan sokkelirakenteen ja alapohjarakenteen välissä. Joissakin tapauksissa, nämä rakenneosat ovat sijoitettu lähes tuulettumattomaan tilaan, mikä voi aiheuttaa haasteita niiden kosteusteknisten toimivuuksien kanssa.

Valesokkeli sisältää useita riskirakenteita, jotka ovat alttiita kosteusvaurioille. Kosteuden pääsy rakenteeseen voi johtua monista syistä, esimerkiksi maaperästä tai ulkoilmasta vesihöyryn muodossa. Tästä syystä on tärkeää tarkastaa valesokkelin kunto, sillä se voi vaikuttaa merkittävästi rakennuksen terveellisyyteen ja käyttöturvallisuuteen.

Kosteuden pääsy valesokkeliin onkin tyypillisesti riskirakenteiden merkittävin ongelma. Siksi suositellaan, että valesokkelirakenteiset rakennukset tulisi olla sijoitettu alueille, missä vesi pääsee valumaan pois rakennuksen alta, jolloin kosteusriski pienenee.

On syytä muistaa, että valesokkeli ei automaattisesti tarkoita kosteusongelmia, mutta sen ominaisuudet tekevät siitä haavoittuvaisemman tietynlaisille vaurioille.

Rakenteelliset Riskit

Valesokkelirakenne on erityisesti 1970-1980-luvuilla rakennetuissa asuinrakennuksissa käytetty rakenneratkaisu, joka on altis kosteuden aiheuttamille vaurioille. Tämän rakennetyypin riskit johtuvat pääasiassa kosteus- ja homeongelmista, jotka voivat syntyä sokkelin ja maan rajapinnassa.

Kosteusvauriot

Valesokkelin rakenteellinen riski piilee sen alttiudessa kosteusvaurioille. Kun maan kosteus pääsee nousemaan sokkelin rakenteisiin, materiaalien vaurioituminen ja rappeutuminen voivat alkaa. Tällaiset vahingot ovat usein huomaamattomia ennen kuin ne ovat edenneet pitkälle, sillä ne tapahtuvat rakenteen sisällä.

 • Sijainti ja kosteuden nousu: Rakenteiden ympäröivä maa on usein sokkelin alaosaa ylempänä, mikä edistää kosteuden siirtymistä rakenteeseen.
 • Tiivistyminen: Sisäilman kosteus voi tiivistyä sokkelin betonin sisäpintaan, erityisesti silloin, kun lämpötilaerosta johtuva kondensaatio tapahtuu.

Homeen Kasvu

Homeen kasvu on toinen rakenteellinen riski valesokkelirakenteessa. Kosteus luo otolliset olosuhteet homeelle ja muille mikrobeille, jotka voivat kasvaa ja levitä rakenteiden sisällä. Home voi vahingoittaa rakenteita ja heikentää sisäilman laatua, mikä voi puolestaan vaikuttaa asukkaiden terveyteen.

 • Ilmankosteus ja lämpötila: Ne ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat homeen kasvuun; sopivat olosuhteet näille tekijöille voivat johtaa homeongelmien kehittymiseen.
 • Pinnoitteet ja materaalit: Homeen kasvua edistävät valesokkelirakenteissa käytetyt pinnoitteet ja rakennusmateriaalit ovat tärkeä huomioitava tekijä.

Pitkällä tähtäimellä, rakenteelliset riskit, kuten kosteuden ja homeen kasvu, voivat aiheuttaa vakavia ongelmia valesokkelin rakenteelliselle eheydelle sekä asukkaiden terveydelle.

Eristysongelmat

Eristysongelmat valesokkelirakenteessa johtavat usein merkittäviin kosteus- ja lämpöongelmiin. Tarkastellaan seuraavaksi lämpöhäviöitä ja ilmanpitävyysongelmia tarkemmin.

Lämpöhäviöt

Valesokkelirakenteessa lämpöhäviöt syntyvät, kun ulkoseinän puurungon ja lämmöneristekerroksen alaosat sijoitetaan maanpinnan alapuolelle ilman asianmukaista eristystä. Tämä voi johtaa lämmön karkaamiseen ympäristöön ja lisätä lämmityskustannuksia.

Ilmanpitävyysongelmat

Puutteellinen ilmanpitävyys on tyypillinen ongelma valesokkeleissa. Ilman vuotokohdat heikentävät rakennuksen kokonaisilmanpitävyyttä ja voivat mahdollistaa kostean ulkoilman pääsyn rakenteisiin, mikä edelleen lisää kosteusriskiä.

Korjausmenetelmät ja Kustannukset

Valesokkelin korjauksessa on tärkeää valita oikeat menetelmät ja materiaalit, jotta korjaus on kestävä ja taloudellisesti järkevä.

Korjaustekniikat

Korjaustekniikka valitaan usein valesokkelin vaurion laajuuden ja rakennuksen perustusten mukaan. Pienempiä korjauksia voidaan suorittaa esimerkiksi kengittämällä, jossa valesokkelin alle asennetaan uusi, kestävämpi rakenne. Toinen yleinen menetelmä on harkkokorjaus, jossa rakenteeseen lisätään betoniharkkoja tukemaan ja korjaamaan viallisia osia. Termotuotemenetelmän käyttö on myös suosittu vaihtoehto sen nopeuden ja energiatehokkuuden vuoksi.

 • Kengitys: Tasaus, uuden anturan valaminen ja kantavan rakenteen asennus.
 • Harkkokorjaus: Betoniharkkojen lisääminen valesokkelirakenteen tueksi.
 • Termotuote: Eristävät tuotteet, jotka parantavat energiaeffektiivisyyttä ja nopeuttavat korjausprosessia.

Kustannukset riippuvat valitusta menetelmästä, rakennuksen koosta ja korjauksen laajuudesta.

Ennaltaehkäisevät Toimenpiteet

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat usein kustannustehokkaampia kuin itse vaurioiden korjaaminen. Riskitekijöiden tunnistaminen ja niiden ennaltaehkäisy auttavat välttämään suurempia kosteusvaurion korjauksia. Kosteusvaurion riskiä voidaan alentaa esimerkiksi parantamalla rakennuksen salaojitusta ja huolehtimalla riittävästä perustusten eristyksestä.

 • Salaojitus: Rakennuksen ympärillä olevan salaojajärjestelmän tarkastus ja uusiminen tarvittaessa.
 • Eristys: Perustusten vedeneristyksen parantaminen ja lämmöneristysten tarkastus.
 • Sadevesijärjestelmät: Sadevesien ohjauksen tehostaminen pois rakennuksen perustusten läheisyydestä.

Ennaltaehkäisyllä pyritään välttämään tarvetta suuremmille korjaustoimille tulevaisuudessa, säästämään kustannuksissa ja pidentämään rakennuksen käyttöikää.

Valesokkelin Tunnistaminen

Kun on kyse valesokkelin tunnistamisesta, on tärkeää tietää, mitä etsiä. Valesokkeli voi aiheuttaa merkittäviä kosteus- ja sisäilmaongelmia rakennuksessa, joten sen oikea-aikainen tunnistaminen on kriittistä.

Visuaalinen tarkastelu: Rakenteellinen vihje valesokkelin tunnistamiseen on ulko-oven ja sokkelin suhde. Jos ulko-oven alaosa on selvästi sokkelin yläreunaa alempana, on syytä epäillä valesokkelirakennetta.

Rakenteelliset piirteet: Yleensä valesokkelirakenteessa seinän alaosan puurunko sijaitsee lähellä maanpintaa tai jopa sen alapuolella, mikä altistaa sen kosteudelle.

 • Asuntokaupan yhteydessä:
  • Kuntotarkastukset: Valesokkelin olemassaolo ja kunto tulisi selvittää aina rakenteita avaamalla. Tarkastuksessa tulisi käyttää ohjeistusta, kuten KH-korttia.
 • Kodinomistajille:
  • Rakenteiden avaaminen: Jos epäillään valesokkelia, rakenteiden avaaminen antaa varmemman kuvan rakenteen kunnosta ja mahdollisesta kosteusvauriosta.
 • Ammattilaisille:
  • Kosteutta mittaavat laitteet: Pelkkä aistinvarainen arviointi tai pintakosteuden mittaus ei riitä, vaan tulee käyttää syvemmälle rakenteisiin ulottuvia mittausmenetelmiä.

Tarkat ja perusteelliset menetelmät ovat avain valesokkelin ongelmien välttämiseen. Niitä tulee käyttää, jotta voidaan tunnistaa mahdolliset riskit ja ryhtyä toimenpiteisiin ajoissa.

Valesokkelin Ongelmien Historia

Valesokkeli, Suomen rakennuskannassa yleinen ilmiö, kohtasi suosionsa huipun vuosina 1960-1980. Valesokkelirakenteet syntivät innovaationa rakennusalalla, mutta niiden riskit tulivat esiin vasta myöhemmin. 1960-luvulta 1990-luvulle asti käytössä ollut perustamistapa sai ajan myötä leiman riskirakenteeksi.

Historiallisesti valesokkelirakennetta käytettiin laajasti, koska se teki mahdolliseksi rakennuksen alapohjan korottamisen maanpinnasta ilman perinteisen sokkelin tarvetta. Tämä johti siihen, että ulkoseinän puurunko jätettiin erittäin lähelle ulkopuolista maanpintaa.

1970-luvulla rakennetuissa kohteissa havaittiin, että noin 40 prosenttia kärsi valesokkelin ongelmista, ja 1980-luvulla lukema oli noin 30 prosenttia. Ongelmien syntymiseen vaikutti muun muassa sadevesijärjestelmien, kuten räystäskourujen ja salaojien, puutteellinen toiminta. Kun salaojitus asennettiin väärään korkeuteen tai se tukkeutui, ei hulevedet siirtyneet pois rakenteen viereltä.

Valesokkelirakenteiden vauriot ilmenivät kosteusrasitteina, jotka voivat vahingoittaa rakennuksen rakenteita merkittävästi ja aiheuttaa sisäilmaongelmia. Korjaaminen on haastavaa ja vaatii erityisen huolellista toteutusta, mikä tekee siitä kalliin prosessin. Siksi rakentajat ja asunnonomistajat ovat siirtyneet käyttämään valesokkelin vaihtoehtoisia perustamistapoja.

Lainsäädäntö ja Määräykset

Rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettava voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Valesokkelirakenne, joka on tavallinen erityisesti 1960-1980-luvuilla rakennetuissa asunnoissa, herättää huomiota lainsäädännössä kosteusriskien vuoksi.

Rakennusmääräyskokoelma asettaa perustukset ja alapohjarakenteet koskevat vaatimukset, jotka takaavat rakenteiden turvallisuuden ja toiminnallisuuden. Valesokkelin osalta erityistä huomiota kiinnitetään kosteustekniseen toimivuuteen.

 • Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa rakentamista ja korjaamista siten, että rakennusten käytettävyys ja turvallisuus säilyvät.
 • Rakennuksen kosteustekninen toimivuus on olennainen osa rakennusmääräyksiä, ja sen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon valesokkelin erityispiirteet.

Kosteuden hallintaan liittyen on olemassa sisäilma- ja homevaurioihin liittyviä säädöksiä, jotka korostavat terveellisen ja turvallisen asuinympäristön merkitystä.

Rakennuksia koskevat määräykset ja niihin tehdyt muutokset vaikuttavat myös olemassa oleviin rakennuksiin. Korjausrakentamisessa on otettava huomioon valesokkelin riskit ja varmistettava, että korjaukset täyttävät nykypäivän määräykset.

Kuntotarkastuksissa tulee kiinnittää huomiota valesokkelin kuntoon ja sen mahdollisiin korjaustarpeisiin, mikä puolestaan vaikuttaa asuntokauppoihin ja rakennusten arvoon.

Asiantuntija-Arviot ja Tarkastukset

Kun tarkastellaan valesokkelin riskirakennetta, asiantuntija-arviot ovat ratkaisevassa asemassa. Asiantuntijat voivat tunnistaa ja arvioida valesokkelien kuntoa sekä mahdollisia kosteusvaurioita, jotka voivat johtaa mittaviin korjaustarpeisiin.

Tarkastusprosessi:

 1. Alkukartoitus: Asiantuntija arvioi rakennuksen iän ja rakennustyylin.
 2. Visuaalinen tarkastus: Kiinnitetään huomiota sokkelin ja ulkoseinän liittymäkohtiin.
 3. Kosteusmittaus: Suoritetaan sokkelin ja seinärakenteen kosteustason mittaus.

Mahdolliset löydökset:

 • Alkuperäisen rakennusajan perusteella voidaan päätellä, että esimerkiksi 1970-90-luvulla rakennetuissa taloissa valesokkelirakenne on yleisempi.
 • Visuaalisessa tarkastuksessa voidaan havaita esimerkiksi maanpinnan ja sokkelin välistä eroa, mikä on mahdollinen merkki valesokkelista.
 • Kosteusmittauksessa etsitään merkkejä kosteudesta, joka voi viitata valesokkeliin liittyviin ongelmiin.

Asiantuntijat suosittavat tarkastusta, mikäli epäillään valesokkelirakennetta, sillä varhainen puuttuminen ongelmiin voi estää suurempia vahinkoja. Tarkastuksen jälkeen asiantuntija voi antaa suosituksia jatkotoimenpiteille, kuten korjaustarpeille.

Jätä kommentti