Sisäilman mittaus – Opas terveellisen sisäilman varmistamiseen

Sisäilman laatu on olennainen tekijä ihmisen hyvinvoinnille, ja sen mittaaminen auttaa tunnistamaan potentiaalisia ongelmia. Tässä osiossa käydään läpi, miksi sisäilman mittaus on tärkeää ja mitä erilaisia mittaustapoja käytetään.

Sisäilman mittauksen tärkeys

Sisäilman laadun mittaus on keskeinen toimenpide huoneilman mahdollisten ongelmien tunnistamiseksi. Huono sisäilman laatu voi aiheuttaa erilaisia terveydellisiä oireita kuten päänsärkyä, väsymystä ja hengitystieongelmia. Mittaamisella varmistetaan, että ilman laatu on turvallinen ja mukava asukkaille.

Mittausten tyypit

Sisäilman mittauksia on monenlaisia, riippuen siitä, mitä ilman osa-aluetta halutaan tutkia. Yleisimmät mittausten tyypit sisältävät:

 • Olosuhdemittaukset: Sisältävät lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja ilmanvaihdon mittaamista.
 • Epäpuhtauksien mittaukset: Kartoitetaan ilman sisältämiä kemikaaleja, kuten hiilimonoksidia tai formaldehydiä.
 • Hiukkasmittaukset: Arvioidaan ilmassa leijuvien hiukkasten, kuten pölyn ja siitepölyn, määrää ja kokoa.

Mittausmenetelmät

Mittaustekniikat sisäilman laadun arvioinnissa ovat keskeisiä terveellisen ja turvallisen ympäristön varmistamiseksi. Ne mahdollistavat erilaisten ilmanlaatuun vaikuttavien tekijöiden objektiivisen arvioinnin.

Hiilidioksidin mittaaminen

Hiilidioksidin (CO2) pitoisuuden mittaus on eräs sisäilman laadun tärkeimmistä indikaattoreista. Se kertoo tilan ilmanvaihdon riittävyydestä ja tilan käyttöasteesta. Hiilidioksiditasoja mitataan yleensä infrapunateknologiaa hyödyntäen, ja ihanteelliset arvot asuintiloissa tulisi pysyä alle 1000 ppmä.

Lämpötilan ja kosteuden mittaus

Lämpötila ja kosteus ovat sisäilmanvaihtoa kuvaavia perusominaisuuksia, jotka vaikuttavat asumismukavuuteen ja rakennuksen rakenteiden kuntoon. Täsmällistä tietoa saadaan käyttämällä dataloggereita, jotka tallentavat mittausarvot valituissa sykleissä. Mitattavien arvojen tulisi pysyä suositelluissa rajoissa: lämpötila noin 20-22 °C ja relative kosteus 30-50%.

Partikkelien mittaus

Ilmassa leijuvien partikkeleiden, kuten pölyn, homeiden ja muiden allergeenien mittaus on tärkeä terveyden kannalta. Mittaustulokset antavat tietoa mahdollisista ilman epäpuhtauksista. Käytetään erityisiä partikkelilaskureita, jotka pystyvät tunnistamaan ja laskemaan ilmassa olevat hiukkaset koon mukaan.

Mittausvälineet

Sisäilman mittaus on olennainen osa rakennusten ilmanlaadun hallintaa. Mittaukset varmistavat, että sisäilma on terveellistä ja asumisen laatu pysyy korkealla tasolla. Tässä käydään läpi käytettävät kiinteät mittauslaitteet sekä kannettavat mittarit ja niiden käyttötarkoitukset.

Kiinteät mittauslaitteet

Kiinteät mittauslaitteet ovat jatkuvatoimisia laitteita, jotka asennetaan rakennukseen seuraamaan sisäilman laatua reaaliaikaisesti. Ne voivat mitata esimerkiksi lämpötilaa, kosteutta, hiilidioksidipitoisuutta ja erilaisia ilman epäpuhtauksia. Usein kiinteisiin mittalaitteisiin kuuluvat:

 • Lämpötila- ja kosteusmittarit: Seuraavat olosuhteita ja auttavat ylläpitämään ihanteellisia arvoja.
 • Hiilidioksidimittarit: Arvioivat ilmanvaihdon tehokkuutta.
 • Epäpuhtauksien sensoreita: Tunnistavat muun muassa haitalliset kaasut ja pölyhiukkaset.

Kannettavat mittarit

Kannettavat mittarit ovat yleensä pienikokoisia ja ne soveltuvat määräaikaisiin mittauksiin tai silloin, kun laitteiden siirrettävyys on tarpeen. Ne keräävät tietoa tietystä kohteesta ja mahdollistavat mittaukset useissa eri tiloissa peräkkäin. Kannettaviin mittareihin lukeutuvat:

 • Rakennekosteuden mittarit: Paljastavat mahdollisen kosteusvaurion.
 • Äänitason mittalaitteet: Antavat tietoa tilan akustiikasta ja melutasosta.
 • Kemiallisten yhdisteiden analysaattorit (VOC-mittarit): Ilmaisevat lentävien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia.

Kannettavat laitteet tarjoavat joustavuutta ja mahdollistavat ongelmien nopean paikantamisen.

Tulosten tulkinta

Tulosten tulkinnassa keskeisiä tekijöitä ovat vertailu hyväksyttyihin raja-arvoihin ja suositeltuihin ohjearvoihin sekä tuloksien ammattitaitoinen raportointi.

Raja-arvot ja suositukset

Tulokset on aina vertailtava voimassa oleviin raja-arvoihin ja suosituksiin, jotka kertovat mitkä pitoisuustasot ovat hyväksyttäviä. Sisäilman mittauksissa otetaan huomioon monia tekijöitä, kuten:

 • Lämpötila
 • Kosteus
 • Hiilidioksidi (CO2)
 • VOC-yhdisteet (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)
 • Homeet ja bakteerit

Raja-arvot voivat vaihdella riippuen siitä, mistä maasta tai alueesta on kyse. On tärkeää käyttää paikallisesti vahvistettuja ohjearvoja.

Tulosten raportointi

Tulokset raportoidaan selkeästi ja ymmärrettävästi siten, että niistä on helppo tunnistaa mahdolliset poikkeamat raja-arvoista ja suosituksista. Raportissa esitetään muun muassa seuraavat tiedot:

 • Mittausmenetelmä
 • Mittauspisteiden sijainnit
 • Havaitut pitoisuudet
 • Vertailu raja-arvoihin

Raportissa tulisi myös arvioida mittausvirheiden mahdollisuutta ja niiden vaikutusta tulosten tulkintaan. Selkeä raportointi auttaa tilaajaa ymmärtämään mittauksen tulokset ja niiden merkityksen sisäilman laadulle.

Mittauksen hyödyntäminen

Sisäilman mittaus tarjoaa tärkeää tietoa, joka auttaa paitsi tunnistamaan ongelmia, myös ohjaamaan toimenpiteitä niiden korjaamiseksi. Tämä voi sisältää konkreettisia ehdotuksia sekä ilmanvaihdon säätöjen optimointia.

Toimenpide-ehdotukset

Kun sisäilman laadun mittaus on suoritettu, tiedon pohjalta voidaan tehdä toimenpide-ehdotuksia. Esimerkiksi, jos havaitaan kosteutta tai homeita, voi ehdotus olla kosteusvaurioiden korjaaminen. Ehdotukset perustuvat mittausdataan ja niitä tukevat asiantuntijoiden analyysit.

Ilmanvaihdon optimointi

Ilmanvaihdon säätö ja optimointi ovat keskeisiä sisäilman laatua parantavia toimia. Mittaustulokset antavat tietoa ilmanvaihtojärjestelmän toimivuudesta ja mahdollistavat tarkat säädöt. Nämä säädöt voivat vaikuttaa esimerkiksi ilmamääriin ja paine-eroihin, parantaen näin ilmanvaihdon tehokkuutta ja sisäilman laatua.

Sisäilmaongelmien selvittely

Sisäilmaongelmat voivat vaihdella lievistä viihtyvyyshaitoista vakaviin terveysriskeihin. Selvittelyprosessi kattaa yleensä ensin mahdollisten home- ja kosteusvaurioiden tunnistamisen sekä kemikaalien ja VOC-yhdisteiden määrien mittaamisen.

Home- ja kosteusvaurioiden tunnistaminen

Tunnistamisessa käytetään usein rakenteiden kosteusmittauksia ja mikrobikartoituksia, joihin voi kuulua esimerkiksi homekoira-arvioita tai näytteiden ottamista pintojen ja rakenteiden mikrobikasvustolle. Kuntotutkimuksissa tarkastellaan myös ilmanvaihtojärjestelmien toimivuutta, sillä puutteellinen ilmanvaihto on yksi yleisimmistä syistä sisäilmaongelmiin.

Kemikaalien ja VOC-yhdisteiden mittaus

Sisäilmasta tutkitaan VOC-yhdisteitä (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä), jotka voivat peräisin olla esimerkiksi rakennusmateriaaleista, huonekaluista tai siivousaineista. Mittauksissa voidaan tunnistaa ja analysoida myös muita kemikaaleja kuten formaldehydiä, ammoniakkia ja styreeniä. Kemikaalipitoisuuksien seuranta on tärkeää, sillä korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa terveyshaittoja.

Erikoistutkimuksilla, kuten paine-eromittauksilla, voidaan myös paikallistaa potentiaaliset ongelma-alueet rakennuksen sisällä.

Jätä kommentti